FG Financial Group poskytuje investiční služby týkající se cenných papírů kolektivního investování – „přijímání a předávání pokynů“.

Investiční služby jsou poskytovány prostřednictvím Vázaných zástupců FG Financial Group, se kterými má FG Financial Group uzavřenu písemnou smlouvu, a kteří jsou zapsáni v seznamu Vázaných zástupců FG Financial Group vedeného Českou národní bankou.

FG Financial Group ani její vázaní zástupci neposkytují investiční službu poradenství.

FG Financial Group při poskytování investiční služby přijímání a předávání pokynů předává pokyny následujícím subjektům.

INVESTIKA, investiční společnost, a.s. je administrátorem a obhospodařovatelem investičních fondů. Využívá dlouholetých zkušeností v oblasti cenných papírů a investování do nemovitostí. INVESTIKA, investiční společnost, a.s. je mimo jiné administrátor a obhospodařovatel investičního fondu INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond, jehož cílem je přinášet svým podílníkům díky investicím do kvalitních nemovitostních aktiv zhodnocení podílových listů na úrovni výnosů nemovitostního trhu.

INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond

INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond je speciální fond kolektivního investovaní zaměřený na investice do nemovitostních aktiv. Fond investuje zejména do kvalitních a prověřených komerčních nemovitostí (administrativní a kancelářské budovy, retail – obchodní prostory a centra, průmyslové nemovitosti, logistika a sklady apod.), které přinášejí stabilní výnosy ve formě nájmu. Fond tak dává jedinečnou příležitost se i drobným investorům podílet na atraktivních výnosech, kterou mohou komerční nemovitosti přinášet.

Fond je koncipován jako otevřený podílový fond, kam je možné kdykoli investovat a na měsíční bázi vybrat investované prostředky. S tím souvisí i povinnost držet minimálně 20 % svého majetku v likvidních finančních aktivech pro zajištění dostatečné likvidity fondu (například pro odkup podílových listů), tedy může až 80 % svého majetku investovat do reálných fyzicky hmatatelných aktiv – nemovitostí, a to buď napřímo či prostřednictvím tzv. nemovitostních společností.

Více informací o investiční příležitosti včetně statutu fondu najdete ZDE.

Investiční společnost REDSIDE poskytuje rozsáhlé služby v oblasti profesionální správy fondů kvalifikovaných investorů, vytváření fondových struktur, obhospodařování fondů a jejich administraci. Od roku 2015 je členem Asociace pro kapitálový trh České republiky AKAT.

Společnost odpovídá za správu aktiv svých klientů ve výši 375 mil. EUR alokovanou do čtyř nabízených investičních fondů. Aktuálně obhospodařuje a administruje následující fondy kvalifikovaných investorů s investiční strategií zaměřenou na private equity, real estate či akciové a dluhopisové trhy.

 • Otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů.
 • Investice do Fondu je určena výhradně osobám splňujícím definici kvalifikovaného investora dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.
 • Investice je určena do malých a středně velkých technologických celků vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie ve střední a východní Evropě, především v České a Slovenské republice.
  • Stabilní a předvídatelný profil návratnosti.
  • Nízká/žádná korelace s volatilitou finančního trhu.
  • Osvědčený tým a prokazatelné historické výsledky.
  • Fond poskytuje jedinečnou příležitost zakotvenou v investičním prostředí chráněném legislativou.
  • Je vhodný pro konzervativní investory, kteří hledají stabilní výnosy.

Více informací o investiční příležitosti včetně statutu fondu najdete ZDE

 • Investiční fond s proměnným základním kapitálem (SICAV) určený osobám splňujícím definici kvalifikovaného investora dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.
 • Investor vstupuje a stává se akcionářem Podfondu úpisem investičních akcií za jejich aktuální hodnotu.
 • Fond se zaměřuje na přímé investice do stávajících nemovitostí v hlavních městech regionu střední a východní Evropy a na výběrové investice v regionálních centrech. Podfond primárně investuje na realitním trhu České republiky s případnou expanzí na trhy střední Evropy.
 • Investice do Podfondu je určena jak pro institucionální, tak pro soukromé investory, kteří jsou zaměření na investování dlouhodobého charakteru. Proto by měl typický investor zvážit své potřeby likvidity i přes to, že může v případě potřeby svou investici v Podfondu zlikvidnit.
  • Renomovaní nájemci s dlouhodobými nájemními smlouvami.
  • Vysoká obsazenost.
  • Vysoká kvalita výstavby a standardy energetické efektivnosti budov.
  • Dlouhodobé smlouvy na property management.

Více informací o investiční příležitosti včetně statutu fondu najdete ZDE

 • Fond tvoří čtyři Podfondy, kdy Podfondy 3 a 4 poskytují účelové krátkodobé a střednědobé peněžní půjčky poskytnuté na projekty realizované v rámci investiční skupiny Arca Capital schopné generovat trvale udržitelné cash-flow vyplácené na kvartální bázi. Mezi realizovanými projekty jsou především investice do private equity, portfolia selhaných hypotečních a spotřebitelských úvěrů, podílení se na bridgeovém financování a další. Podfondy mohou dále nabývat i ostatní finanční aktiva (směnky, dluhopisy, aj.) a realizovat oportunistické investice denominované v CZK (Podfond 4) nebo v EUR (Podfond 3).
 • Investičním cílem Podfondu je generování stabilního udržitelného příjmu vypláceného na kvartální bázi. Nárok na tuto zálohu mají všichni investoři držící investiční akcie k rozhodnému dni. Rozhodným dnem jsou poslední dny každého kvartálu v roce.
 • Investice do Fondu je určena výhradně osobám splňujícím definici kvalifikovaného investora dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Více informací o investiční příležitosti včetně statutu fondu najdete ZDE

 • Fond tvoří dva Podfondy (Podfond 1 a Podfond 2) a je určen osobám splňujícím definici kvalifikovaného investora dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech s dlouhodobým investičním horizontem, kteří se neobávají kolísání investice.
 • Podfond 1 se zaměřuje v oblasti akciových investic na investice do společností, jejichž akcie jsou na trhu podhodnocené a s perspektivou růstu a na investice do likvidních akcií s vysokou tržní kapitalizací, ve vyhledávaných regionech, sektorech a společnostech, jejichž akcie nabízejí vysoké zhodnocení investice.
 • Podfond 2, se zaměřuje primárně na investice do listovaných společností v regionu CEE vč. Ruska, jejichž akcie jsou na trhu podhodnocené a mají perspektivu dlouhodobého růstu. Fond investuje jen do top 10 – 15 investičních tipů. Příležitostně může mít fond otevřených i několik krátkých pozic.
  • Investice do akcií a společností, jejichž hodnota je podhodnocená.
  • Investice do akcií a společností s perspektivou růstu.
  • Likvidní akcie s vysokou tržní kapitalizací generující dividendový výnos.
  • Investice do investičních korporátních dluhopisů bonitních společností.
  • Investice v regionu CEE.

Více informací o investiční příležitosti včetně statutu fondu najdete ZDE

 • Nákup zlatých cihliček od certifikovaných výrobců (např. Münze Österreci, Argor-Heraeus) se statusem „London Good Delivery“ přes soukromou banku se sídlem ve Vídni.
 • Možnost jednorázového nákupu i nákupu na splátky. Výběr z možností – úschova ve Wiener Privatbank SE, zaslání, osobní vyzvednutí nebo proměna na peníze (prodej).
 • Průběžná kontrola bankovních obchodů Rakouskou národní bankou, Rakouským úřadem pro dohled nad finančním trhem, Eterními auditory a interní kontroly Wiener Privatbank SE.
 • WPB na své domovské stránce zveřejňuje veškeré údaje a formuláře v souladu s VOP, především kupní ceny zlata.
 • Kupní cena:
 • Formuláře

Vývoj hodnoty drahých kovů (mezi nimi i zlata) v minulosti není spolehlivým ukazatelem závěrů nebo prognóz budoucího vývoje nebo hodnot. Drahé kovy (mezi nimi i zlato) jsou komodity, jejichž výskyt je přirozeně omezený a které nejsou uměle reprodukovatelné. To ale nepředstavuje žádnou záruku pro konstantní zvyšování hodnoty drahých kovů (mezi nimi i zlata) v budoucnosti. Svévolné ovlivňovaní trhu ze strany privátního sektoru a/nebo ze strany státu může v podstatné míře ovlivnit cenu drahých kovů (cenu zlata). V důsledku toho je zapotřebí zohlednit vysokou míru volatility, což může vyústit do nepředvídatelné ztráty hodnoty v neomezené výši. Z výše uvedeného vyplývá, že do drahých kovů (mezi nimi i zlata) by se mělo investovat jen určité procento majetku určeného pro investiční záměry.  Určení kurzu/ceny závisí na mnoha okolnostech a faktorech, zejména na ekonomické situaci, vývoji měny (USD k euru), cenách surovin, dopravném apod., zcela obecně ale na nabídce a poptávce. Investice do drahých kovů (mezi nimi i do zlata) by měla být dlouhodobou investicí. I při neustálých dodatečných nákupech může dojít ke ztrátě hodnoty. Nedoporučuje se nákup na úvěr. Klient nese jako majitel drahého kovu (zlata) riziko výkyvů hodnoty. Wiener Privatbank SE nenese odpovědnost za případné ztráty hodnoty při koupi drahých kovů (koupi zlata).

Důležité právní upozornění:

Výše uvedené sdělení je sdělením výlučně propagačního a informativního charakteru za účelem poskytnutí základních informací o činnosti a obchodních partnerech FG Financial Group, a.s. a není jakýmkoliv návrhem k uzavření smlouvy nebo výzvou k nákupu a/nebo prodeji cenných papírů a investičních nástrojů, resp. obecněji jiných investičních produktů. FG Financial Group, a.s. není povinna na základě uvedeného poskytnout jakoukoli službu nebo vstoupit do smluvního vztahu. FG Financial Group, a.s. není vázána při jakémkoliv budoucím smluvním jednání informacemi obsaženými ve shora uvedeném sdělení.

Informace uvedené na této webové stránce nejsou v žádném ohledu analýzou investičních příležitostí, investičním doporučením ani investičním poradenstvím ve smyslu příslušných právních předpisů. Toto sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace o obchodních partnerech FG Financial Group, a.s. – tj. o osobách, kterým jsou předávány pokyny v rámci poskytování investiční služby přijímání a předávání pokynů. Žádná ze zde obsažených informací nepředstavuje formu jakéhokoli individualizovaného doporučení, nebere v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých investorů, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby, a záměrem informací není individuálně doporučit konkrétní investiční nástroje nebo strategie konkrétním zákazníkům. Obsah těchto webových stránek nenahrazuje odborné poradenství a individualizované doporučení k finančním instrumentům, ani kompletní poučení o rizicích. Toto sdělení rovněž nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KID) ani jakékoliv povinně vyhotovené dokumenty ve smyslu příslušných právních předpisů, a jeho účelem není ani poskytnout shrnutí těchto dokumentů.

FG Financial Group, a.s. upozorňuje, že informace uveřejněné na internetových stránkách nelze mechanicky použít k nákupům či prodejům investičních nástrojů. Využije-li uživatel webových stránek (investor) některou informaci pro nákup, prodej nebo jinu dispozici s investičním nástrojem, činí tak výhradně na základě vlastního rozhodnutí a musí si být vědom toho, že FG Financial Group, a.s. v žádném případě neodpovídá za ztráty či škody vyplývající z těchto transakcí.

Vyzýváme tímto (potenciální) investory, aby se před rozhodnutím o provedení investice seznámili se statutem i KID na stránkách jednotlivých obchodních partnerů, kteří jsou výše představeni – J&T banka, a.s., REDSIDE investiční společnost, a.s., Wiener Privatbank SE, jakož i dále s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky investice.

FG Financial Group, a.s. upozorňuje, že investice do investičních nástrojů zmíněných na těchto webových stránkách s sebou může nést rizika, která nejsou v tomto dokumentu podrobně popsána. Investice v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Investování zahrnuje určitá rizika, zejména pak rizika politická či měnová. FG Financial Group, a.s. proto také doporučuje, aby každý z potencionálních investorů pečlivě zvážil svou toleranci vůči investičnímu riziku, vyplývajícímu z investice do investičních nástrojů zmíněných na těchto webových stránkách.

Informace na těchto webových stránkách uvedené se mohou měnit bez předchozího upozornění, především v souvislosti s aktuálním vývojem na kapitálových trzích.

V případě poskytnutí investiční služby přijetí a předání pokynu k investičním nástrojům obdrží FG Financial Group, a.s. od investiční společnosti, které předává pokyny, odměnu za poskytnutí této investiční služby. Výše odměny je určena procentuální sazbou z celkového objemu investic do těchto investičních nástrojů zprostředkovaných FG Financial Group, a.s. Za poskytnutí investiční služby přijetí a předání pokynu pak FG Financial Group, a.s. vyplatí svému vázanému zástupci odměnu z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměnu FG Financial Group, a.s.

Pokud investor jakékoliv prezentované informaci nerozumí, není mu jakákoliv informace zcela jasná či potřebuje jakékoliv doplnění, má možnost se obrátit na příslušné osoby v sekci kontakt.